وبلاگ دانشجویان گروه کامپیوتر87 خوراسگان

نمونه سوالات C++

1-           برنامه­اي بنويسيد كه تعداد ثانيه، دقيقه و روز يك سال را چاپ كند.

2-           برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و عدد بعدي و قبلي و خود عدد را به ترتيب چاپ كند.

3-           برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

4-           برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

5-           برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و زوج يا فرد بودن آنرا مشخص كند.

6-           برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد صحيح گرفته و عملگرهاي محاسباتي را بر روي آنها اعمال كرده و پاسخ آنها را چاپ كند.

7-           برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته مشخص كند آيا يكي از اين دو عدد بر ديگري بخش پذير است يا خير؟

8-           برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و اعداد بين اين دو عدد را چاپ كند.

9-           برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و اعداد زوج بين اين دو عدد را چاپ كند.

10-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و اعداد فرد بين اين دو عدد را چاپ كند.

11-        برنامه­اي بنويسيد كه ابتدا دو عدد گرفته و سپس عدد سومي گرفته و تمامي اعداد بين دو عدد اول كه بر سومي بخش پذير هستند را چاپ كند.

12-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و اعداد بين اين دو عدد را از بزرگ به كوچك چاپ كند.

13-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و واسط هندسي آن دو عدد را چاپ كند.

14-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد m ,n گرفته و n عدد بعد از m چاپ كند.

15-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد m, n را گرفته و nامين عدد بعد از m را چاپ كند.

16-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد از ورودي گرفته ماكزيمم و مينيمم را چاپ كند.

17-        برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و ماكزيمم را چاپ كند.

18-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته در صورتي كه اولي از دومي بزرگتر باشد تفاضل آنها و در غير اينصورت جمع آنها را چاپ كند.

19-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته در صورتي كه اولي از دومي بزرگتر باشد جمع آنها را چاپ كند در غير اينصورت يك عدد ديگر گرفته و حاصلضرب هر سه عدد را چاپ كند.

20-        برنامه­اي بنويسيد كه 5 عدد گرفته ماكزيمم را چاپ كند.

21-        برنامه­اي بنويسيد كه به تعداد دلخواه عدد گرفته و ماكزيمم آنها را چاپ كند.

22-        برنامه­اي بنويسيد كه به تعداد دلخواه عدد گرفته و ميانگين آنها را چاپ كند.

23-        برنامه­اي بنويسيد كه نمره يك دانشجو را گرفته در صورتي كه نمره بين 15 تا 20 باشد حرف A و اگر بين 10 تا 15 باشد حرف B و اگر بين 5 تا 10 باشد حرف C و در غير اينصورت حرف D را چاپ كند.

24-        برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته مشخص كند آن حرف جزء حروف الفباي انگليسي است يا خير؟

25-        برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته مشخص كند آن حرف جزء ارقام  است يا خير؟

26-        برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته مشخص كند آن حرف بزرگ است يا كوچك ؟

27-        برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته مشخص كند آن حرف جزء عملگرهاي محاسباتي است يا خير ؟

28-        برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته و مشخص كند صدادار است يا خير؟

29-        برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته در صورتي كه حرف كوچك باشد حرف بزرگ آن را و در صورت بزرگ بودن حرف كوچك آن را چاپ كند.

30-        برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا بگيرد و پنجمين حرف بعد آن را چاپ كند.

31-        برنامه­اي بنويسيد كه دو حرف الفبا گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

32-        برنامه­اي بنويسيد كه سه حرف الفبا گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

33-        برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته و حروف بعد از آن تا آخر را چاپ كند.

34-        برنامه­اي بنويسيد كه يك حر ف الفبا گرفته و تمام حروف الفبا به جزء آن حرف را چاپ كند.

35-        برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته و مشخص كند كه چندمين حرف الفبا مي­باشد.

36-        برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته و كد اسكي آنرا چاپ كند.

37-        برنامه­اي بنويسيد كه جدول كدهاي اسكي به همراه كاراكترهاي مربوطه را چاپ كند.

38-        برنامه­اي بنويسيد كه عدد n و يك حرف الفبا را گرفته و nامين حرف بعد از آن حرف را چاپ كند.

39-        برنامه­اي بنويسيد كه عدد n و يك حرف الفبا را گرفته و n حرف بعد از آن حرف را چاپ كند.

40-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد m, n گرفته و حروف الفبا از n تا mامين را چاپ كند.

41-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و ب.م.م. و ك.م.م آنها را چاپ كند.

42-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد و يك عملگر گرفته و عملگر را بر روي دو عدد اعمال كرده و پاسخ را چاپ كند.

43-        برنامه­اي بنويسيد كه يك جدول ضرب 10*10 را چاپ كند.

44-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد به عنوان كد اسكي يك كاراكتر گرفته و كاراكتر مربوطه را چاپ كند.

45-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و اعداد قبل از آن تا صفر را چاپ كند.

46-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و مقسوم عليه­هاي آن و تعداد آنها را چاپ كند.

47-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و مشخص كند اول است يا خير؟

48-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و مشخص كند عدد تام(كامل) است يا خير؟

49-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و مقلوب آن را چاپ كند.

50-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و تعداد ارقام آن را چاپ كند.

51-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته مجموع و حاصلضرب ارقام آن عدد را چاپ كند.

52-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و توان دوم مقلوب عدد را چاپ كند.

53-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و توانهاي صفر تا پانزده آن عدد را چاپ كند.

54-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و فاكتوريل آن را چاپ كند.

55-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد اعشاري گرفته و قسمت صحيح و اعشاري آن را به صورت جدا از هم چاپ كند.

56-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد اعشاري گرفته و آنرا گرد كند.

57-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد اعشاري گرفته و سقف و كف آن را چاپ كند.

58-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد اعشاري گرفته و مقلوب آنرا چاپ كند.

59-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و ارقام آنرا به ترتيب چاپ كند.

60-        برنامه­اي بنويسيد كه محتوي دو متغير را با استفاده از متغير كمكي و يك بار  بدون آن جابجا كند.

61-        برنامه­اي بنويسيد كه يك جمله گرفته و تعداد حروف آنرا چاپ كند.

62-        برنامه­اي بنويسيد كه يك جمله گرفته و تعداد كلمات آنرا چاپ كند.

63-        برنامه­اي بنويسيد كه تعدادي عدد از ورودي خوانده و تعداد اعداد مثبت و منفي را چاپ كند.

64-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد صحيح خوانده و آنها را به روش تفريق بر هم تقسيم كند.

65-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد صحيح خوانده و آنها را به روش جمع  با هم ضرب كند.

66-        برنامه­اي بنويسيد كه n جمله اول سري فيبوناچي را چاپ كند.

67-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و آنرا در مبناي دو نمايش دهد.

68-        برنامه­اي بنويسيد كه عددي از يك تا هفت دريافت كرده و روز معادل با آنرا چاپ كند.

69-        برنامه­اي بنويسيد كه ضرايب معادله درجه دوم را از ورودي خوانده و معادله را حل كند.

70-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و به تعداد آن * پشت سر هم چاپ كند.

71-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و به تعداد آن * ،هر يك بر روي يك خط چاپ كند.

72-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد و يك كاراكتر گرفته و به تعداد عدد، كاراكتر را چاپ كند.

73-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و يك مربع به ابعاد عدد از * بسازد.

74-        برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر و دو عدد m, n گرفته و در موقعيت (m,n) كاراكتر را چاپ كند.

75-        برنامه­اي بنويسيد كه يك خط قطري با كاراكتر * بسازد.

76-        برنامه­اي بنويسيد كه كاراكتر * بر روي يك خط حركت كند.

77-        برنامه­اي بنويسيد كه كليه اعداد سه رقمي كه از دو طرف يكسان خوانده مي­شود را چاپ كند. مثل 121و 323 و747

78-        برنامه­اي بنويسيد كه شماره ماه و روز را بگيرد و بگويد چندمين روز سال است؟

79-        برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد به عنوان چندمين روز سال گرفته و شماره ماه آن را چاپ كند.

80-        برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و مشخص كند كه آيا اين اعداد در رابطه فيثاغورث صدق مي­كنند يا نه؟

81-        برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و مشخص كند آيا اين سه عدد تشكيل مثلث مي­دهند يا خير؟

82-        برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و مشخص كند آيا اين سه عدد تشكيل مثلث قائم الزاويه مي­دهند يا خير؟

83-        برنامه­اي بنويسيد كه حالتهاي مختلف دوتايي كه حروف الفبا مي­توانند كنار هم قرار بگيرند را چاپ كند.

84-        برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد خوانده و عدد اول را به توان عدد دوم برساند.

85-        برنامه­اي بنويسيد كه عدد n را گرفته و مجموع اعداد 1 تا n را چاپ كند.

86-        برنامه­اي بنويسيد كه خروجي آن به صورت زير باشد.

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

 1. تابع را تعريف كنيد و انواع تابع در زبان C را نام ببريد.
 2. فراخواني تابع يعني چه؟ و به چه صورت انجام مي­شود؟
 3. منظور از نوع تابع در تعريف تابع چيست؟
 4. الگوي تابع چيست؟ و چرا استفاده مي­شود؟
 5. توابع از نظر تعداد مقاديري كه مي­توانند به توابع فراخوان برگردانند به چند دسته تقسيم مي­شوند؟
 6. آيا توابع بايد نسبت به هم داراي ترتيب باشند؟
 7. محل تعريف توابع در برنامه كجاست؟
 8. محل فراخواني توابع در برنامه كجاست؟
 9. آيا يك تابع بايد حتماً پارامتر داشته باشد؟
 10. روشهاي ارسال پارامتر به توابع را نام برده و توضيح دهيد.
 11. كاربرد دستور return را بنويسيد.
 12. تفاوت متغيرهاي محلي و عمومي را بنويسيد.
 13. اگر يك متغير محلي در يك بلاك، همنام با يك متغير عمومي باشد چگونه مي­توانيم در آن بلاك از متغير عمومي استفاده كنيم؟
 14. توابع بازگشتي چه توابعي هستند؟
 15. منظور از حالت توقف در توابع بازگشتي چيست؟
 16. تابعي بنويسيد كه دو عدد به عنوان پارامتر گرفته و نتيجه چهار عمل اصلي بر روي آن دو عدد را چاپ كند.
 17. تابعي بنويسيد كه دو عدد به عنوان پارامتر گرفته و ماكزيمم را برگرداند.
 18. تابعي بنويسيد كه يك عدد به عنوان پارامتر گرفته در صورت تام بودن 1 و در غير اينصورت 0 برگرداند.
 19. تابعي بنويسيد كه يك عدد به عنوان پارامتر گرفته و فاكتوريل آن را برگرداند.
 20. تابعي بنويسيد كه دو عدد به عنوان پارامتر گرفته و اولي را به توان دومي برساند.
 21. تابعي بنويسيد كه سه عدد اعشاري به عنوان پارامتر گرفته و ميانگين آنها را برگرداند.
 22. تابعي بنويسيد كه ضرايب معادله درجه دوم را به عنوان پارامتر گرفته و ميانگين آنها را برگرداند.
 23. تابعي بنويسيد كه يك كاراكتر به عنوان پارامتر گرفته و كاراكتر بزرگ آن كاراكتر را برگرداند.
 24. تابعي بنويسيد كه يك عدد اعشاري به عنوان پارامتر گرفته و قسمت صحيح آن را برگرداند.
 25. تابعي بنويسيد كه يك عدد اعشاري به عنوان پارامتر گرفته و قسمت اعشاري آن را برگرداند.
 26. تابعي بنويسيد كه دو كاراكتر به عنوان پارامتر گرفته و مجموع كد اسكي آنها را برگرداند.
 27. تابعي بنويسيد كه يك عدد به عنوان پارامتر گرفته و مقلوب آن را برگرداند.
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 20:9  توسط حسین جعفری  |